Ngành công nghệ yêu thích nhất ở VN là gì?
Lựa chọn 1, 0 phiếu
Lựa chọn 2, 0 phiếu

Thăm dò thực hiện từ 15/02/2016 đến 15/02/2017

Theo bạn, có nên ứng dụng công nghệ thông tin vào các thủ tục hành chính nhà nước?
1. Có, 552 phiếu (94 %)
2. Không, 35 phiếu (6 %)

Thăm dò thực hiện từ 12/12/2015 đến 31/01/2020

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 3956 phiếu (40 %)
2. Không, 2116 phiếu (21 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1909 phiếu (19 %)
4. HN, 1940 phiếu (20 %)

Thăm dò thực hiện từ 05/03/2015 đến 01/02/2019