Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Triệu Phong, Gio Linh 

(QT) – Hôm nay 15.8.2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang dẫn đầu đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy có các buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy các huyện Triệu Phong, Gio Linh về tình hình thực hiện cam kết trách nhiệm của BTV và người đứng đầu cấp ủy với BTV Tỉnh ủy năm 2019. Tham gia đoàn công tác có Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Trên cơ sở nội dung cam kết với BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Triệu Phong đã tổ chức kí cam kết trách nhiệm của đảng ủy và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, tập thể lãnh đạo và thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan cấp huyện với BTV Huyện ủy năm 2019. Trong đó chọn 3-4 nhóm nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm gắn với từng địa phương, đơn vị để thực hiện. Chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn kí cam kết trách nhiệm với chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; đồng thời yêu cầu quán triệt, phổ biến sâu rộng nội cam kết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện. 

Kết quả thực hiện 3 nhóm nội dung kí cam kết trách nhiệm với BTV Tỉnh ủy về: Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, phấn đấu mỗi xã có một mô hình hoặc sản phẩm đặc trưng địa phương; Xây dựng, nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất hữu cơ, mô hình canh tác tự nhiên, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong 6 tháng đầu năm 2019 toàn huyện đã xây dựng mới 120 ha cánh đồng lớn tại 4 HTX; duy trì 10 ha cánh đồng màu lớn, mở rộng thêm 9,7 ha lúa canh tác tự nhiên, phát triển 5 ha lúa hữu cơ, 20 ha lúa canh tác bán hữu cơ có bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt là triển khai mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc dự án WB7. Tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi công nghệ cao. Trong đó phải kể đến mô hình chăn nuôi lợn theo công nghệ sàn lạnh của Hoa Kỳ và liên kết với Công ty CP Việt- Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco.

 Đối với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai. Hiện đã có 22 sản phẩm được đăng kí, trong đó lựa chọn 3 sản phẩm có khả năng phát triển thành sản phẩm chủ lực. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí, đảm bảo đến cuối năm 2019 mỗi xã đạt thêm từ 1-2 tiêu chí, không có địa phương đạt dưới 13 tiêu chí. Hưởng ứng và tích cực thực hiện chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, hằng tuần các Ủy viên BTV Huyện ủy đã chủ động cùng với các ngành chức năng về cơ sở để chỉ đạo, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các xã đã đăng kí về đích năm 2019.

 Về nội dung phối hợp với BQL Khu kinh tế tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh liên quan làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam, huyện đôn đốc các doanh nghiệp đã được chấp thuận đầu tư vào Cụm công nghiệp Đông Ái Tử triển khai dự án; hoàn thành thủ tục thi công hạ tầng giai đoạn 2. Đối với dự án Đường trục dọc Khu kinh tế Đông Nam đoạn qua địa bàn huyện hiện còn 7 hộ dân đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa nhận tiền đền bù vì chờ huyện hoàn tất các thủ tục giao đất. Đến nay đã có 3 dự án đầu tư trên địa bàn, huyện đang tích cực phối hợp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

 Đối với nội dung chỉ đạo tốt việc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn kết quả thực hiện với kiểm điểm, phân loại đảng viên cuối năm, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, nhìn chung các cấp ủy đảng, đảng viên đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể và cam kết tu dưỡng rèn luyện. Qua đó thể hiện ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang phát biểu kết luận tại cuộc làm việc với BTV Huyện ủy Triệu Phong

 Tại huyện Gio Linh, để tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã cam kết với BTV Tỉnh ủy năm 2019, BTV Huyện ủy đã tổ chức quán triệt nghiêm túc cho cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở các nội dung đã cam kết và nhiệm vụ được BTV Tỉnh ủy giao năm 2019. Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung cam kết, đồng thời tổ chức kí cam kết trách nhiệm với các huyện ủy viên, bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan với BTV Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Thường trực, BTV Huyện ủy đã tổ chức nhiều phiên làm việc với cơ sở để tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội, công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; giải quyết những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân.

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội của huyện định hướng đến năm 2025. Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để huy động các nguồn lực triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện; trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xác định rõ những cây, con chủ lực của từng tiểu vùng kinh tế. Kinh tế gò đồi, miền núi, đồng bằng, vùng cát, miền biển tiếp tục được nhân dân đầu tư phát triển.

 Các mô hình khuyến nông và liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp tổ chức theo chuỗi giá trị được hình thành, bước đầu có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất luôn được quan tâm thực hiện, đặc biệt là huy động các nguồn lực để kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 Công tác quản lí nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, nhất là lĩnh vực đất đai được tăng cường; kịp thời bổ sung rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt giải quyết tranh chấp đất đai, địa giới hành chính; công tác vệ sinh môi trường được tiếp tục quan tâm, chỉ đạo…

 Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. BTV Huyện ủy Gio Linh đã xây dựng chủ đề “Trọng dân, gần dân, trách nhiệm, nêu gương” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để tổ chức thực hiện thông qua các diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thực hiện. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lí luận chính trị được quan tâm; công tác cán bộ được chú trọng; đổi mới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ nên đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ thống nhất các nội dung Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; việc sắp xếp các đơn vị theo quyết định của UBND tỉnh được triển khai nhanh chóng, ổn định. Công tác quản lí, chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp huyện, xã tiếp tục có sự đổi mới, phát huy trách nhiệm, hiệu quả trên tất cả các mặt. Đẩy mạnh một cửa điện tử để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của việc giải quyết thủ tục hành chính trên phạm vi toàn huyện, tăng chỉ số hài lòng của nhân dân.

 Phát biểu kết luận các buổi làm việc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang ghi nhận sự nỗ lực của huyện Triệu Phong trong việc thực hiện các nội dung đã cam kết. Tuy nhiên hiện nay huyện Triệu Phong vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Nội dung tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết như thiếu sự liên kết trong chuỗi sản xuất nông sản sạch; hiện vẫn còn nhiều xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó cần phải tập trung giải quyết các chỉ tiêu khó như môi trường, an ninh trật tự; tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu khó giúp các địa phương sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Do có những bất lợi về địa lí, tiềm lực kinh tế nên khả năng thu hút đầu còn hạn chế, vì thế huyện cần đẩy mạnh công tác vận động, quảng bá và tích cực hợp tác với các nhà đầu tư để thu hút thêm nhiều dự án đầu tư trên địa bàn. Một số công trình đang dở dang như cầu An Mô, đường lên đập Trấm huyện cần tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để thúc đẩy nhanh các dự án.

 Đối với công tác cán bộ hiện đang khó khăn về cán bộ dự nguồn, huyện Triệu Phong cần chú trọng đến công tác cán bộ; tập trung rà soát các điều kiện về lịch sử chính trị, tiêu chuẩn chính trị của cán bộ cấp huyện, xã để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kì tới. Tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát chất lượng cán bộ ở cấp cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng, cần có cơ chế kiểm soát các tổ chức cơ sở đảng; quan tâm đến các lĩnh vực nội chính, xây dựng Đảng. Rà soát lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, đặc biệt là các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo...

Đối với Huyện ủy Gio Linh, việc chọn các nội dung để kí cam kết với BTV Tỉnh ủy là cơ bản trọng tâm, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương. Trọng tâm của phát triển kinh tế là tái cơ cấu nền nông nghiệp để gia tăng giá trị trên từng lĩnh vực sản xuất cụ thể là hướng đi phù hợp nhằm khai thác hết các dư địa đặc thù. Đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư từ việc cải cách thủ tục, trọng dân, gần dân cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, có đạo đức đã mang lại những thành quả đáng kể. Đề nghị huyện siết chặt công tác quản lí nhà nước về đất đai; hoàn thành đề án đo đạc địa chính; có giải pháp thích hợp để giải quyết các khiếu kiện, tranh chấp về đất đai. Tập trung rà soát lại các dự án đầu tư trên địa bàn.

 Làm việc với Sở Xây dựng để quy hoạch lại thị trấn Gio Linh; điều chỉnh lại thị trấn Cửa Việt. Điều chỉnh lại quy hoạch Cụm công nghiệp Đông Gio Linh, dành quỹ đất xây dựng làng nghề phát triển nghề cá, xây dựng khu sản xuất khép kín để đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Vấn đề xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện cần có giải pháp để xử lí vấn đề môi trường và xây dựng cơ sở vật chất trường học... Đây là những vấn đề mà huyện Gio Linh cần quan tâm tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các nội dung đã cam kết với BTV Tỉnh ủy trong năm 2019. H.N.K

 

708 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 71
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 72
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14314575